Ahmedabad City Police

.

અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતી-૨૦૧૯

અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક ટ્રસ્ટ તરફથી રાખવામાં આવેલ ટી.આર.બી. ની ભરતીમાં   ફ્રોર્મ ચકાસણીમાં યોગ્ય ઠરેલ ઉમેદવારોની શારિરીક ક્ષમતા કસોટી તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯ થી શરૂ થનાર હોઇ જેથી યોગ્ય ઠરેલ ઉમેદવારોએ નીચે જણાવેલ તારીખ, સમય અને સ્થળે નીચે જણાવેલ શરતો મુજબ  શારિરીક ક્ષમતા કસોટી સારૂ હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે.

નોંધ :- તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજથી ચાલુ થયેલ ટ્રાફીક બ્રિગ્રેડ ઉમેદવારોની શારીરીક ક્ષમતા કસોટીમાં કોઇ ઉમેદવાર શારીરીક ઇજાના કારણે તથા મોડી જાણ થવાના કારણે શારીરીક ક્ષમતા ક્ષમતા કસોટીમાં હાજર રહી શકેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારો તા.૧૬.૦૧.૧૯ ના સવાર કલાક ૫.૦૦ વાગે શાહીબાગ મુખ્ય મથક જે.ડી નગરવાલા પોલીસ સ્ટેડિયમ ખાતે હાજર રહી શકશે.

-: ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતી શારિરીક ક્ષમતા કસોટીના નિયમો :-

(૧) ઉમેદવારોએ ફોર્મ જમા કરાવેલ રસીદ અવશ્ય સાથે લાવવાની રહેશે તેના સિવાય શારિરીક ક્ષમતા કસોટી આપવા દેવામાં આવશે નહી.

(૨) ઉમેદવારે પોતાનુ ઓળખકાર્ડ સાથે લાવવાનુ રહેશે (આધાર કાર્ડ,પાનકાર્ડ, ચુંટણી કાર્ડ કે, સક્ષમ અધિકારીશ્રી તરફથી આપેલ ફોટાવાળૂ ઓળકકાર્ડ માંથી કોઇપણ એક)

(૩) ઉમેદવારે શારિરીક ક્ષમતા કસોટી માટે સ્વખર્ચે આવવાનુ રહેશે.

(૪) ઉમેદવારે જે તે તારીખે સવાર કલાક ૦૫/૦૦ થી ૦૫/૩૦ સુધી જે.ડી. નગરવાલા પોલીસ સ્ટેડીયમ શાહીબાગ અમદાવાદ ખાતે હાજર થવાનુ રહેશે.

(૫) ઉમેદવારે શારિરીક ક્ષમતા કસોટીમાં પોતાની જવાબદારી ઉપર ભાગ લેવાનો રહેશે.

(૬) ઉમેદવારે પોતાનુ વાહન નક્કી કરેલ પાર્કિંગની જગ્યાએ પાર્ક કરવાનુ રહેશે.

(૭) કોઇપણ ઉમેદવાર ઉપરોક્ત નિયમોનુ પાલન નહી કરે તો તે ઉમેદવારને ગેર લાયક ઠરાવવામાં આવશે.

તા. ૭/૧/૨૦૧૯ ના રોજ મહિલા ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૮/૧/૨૦૧૯ ના રોજ મહિલા ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૯.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧૦.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧૧.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧3.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧૪.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧૫.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ

તા.૧૬.૧.૨૦૧૯ પુરુષ ઉમેદવારનુ લિસ્ટ